خود ارضایی در مردان متاهل

خود ارضایی در مردان متاهل چرا برخی مردان متاهل خود ارضایی می کنند ؟ البته پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار است به دلیل اینکه عوامل متعددی ممکن است سبب به وجود آمدن این رفتار انحرافی شود و در مواردی هم ترکیبی از این عوامل وجود دارد که موقعیت را برای تشخیص دشوار تر […]

read more »
Call Now Button