اختلالات اضطرابی

گرفتاری های جدی تر گاهی هر کسی زیر فشار استرس آورهای زندگی کمر خم می کند . تا اینجا دیدیم که چگونه می توانید خیلی از استرس های زندگی را بشناسید و با آن ها مقابله کنید، اما این راهبرد ها همیشه پاسخ تمام گرفتاری های ذهنی و عاطفی را نمی دهند . زمان هایی […]

read more »
Call Now Button