زندگی جنسی

زندگی جنسی ارتباط و تمایلات جنسی از مسائل مهم فردی و اجتماعی است که نه تنها در سطح بیولوژیک سبب ادامه نسل می شود، بلکه می تواند باعث برقراری ارتباط صمیمانه و محبت آمیز بین همسران نیز گردد.همچنین ارتباط مستقیمی با اعتماد بنفس داشته و نقش مهمی در مسائل  زناشویی و اجتماعی ایفا میکنند. عدم […]

read more »
Call Now Button