آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟

آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟ هدف قرار دادن شادی و احساس خوشبختی برای تعداد کثیری از مردم در غالب موارد، به عنوان وهم مورد نکوهش قرار گرفته است چرا که خوشبختی، آن هم برای تعداد کثیری از مردم، خیالی بیش نیست. این تصور سابقه تاریخی دارد. در بعضی از مذاهب این باور […]

read more »
Call Now Button