اختلالات مربوط به میل جنسی

اختلالات مربوط به میل جنسی میل جنسی یک حالت روان شناختی است که در آن فرد به مستر و بیشن یا شرکت در یک فعالیت جنسی با فرد دیگر تمایل دارد .مردان و زنان می توانند دارای میل جنسی کم و یا فاقد میل جنسی باشند یا میل جنسی در آن ها شدید و مداوم […]

read more »
Call Now Button