اهمیت خودشناسی برای انتخاب همسر

لازمه یک انتخاب صحیح در یک ازدواج برای هر فردی، رسیدن به خودآگاهی است. به طور کلی، یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، “خودآگاهی “و “خودشناسی” است. در خود آگاهی افراد به شناخت درباره ویژگی های مثبت و منفی شخصیتی خود می رسند و سعی دارند تا نقاط مثبت را تقویت و نقاط منفی […]

read more »
Call Now Button