چند ویژگی از زنانی که مهر بی‌اندازه دارند و محبت بی تناسب می‌کنند

چند ویژگی از زنانی که مهر بی‌اندازه دارند و محبت بی تناسب می‌کنند زنانی که محبت بی تناسب دارند اغلب متعلق به خانواده های ناسالم و بدکارکردی هستند که نیاز های احساسی شان مرتفع نگردیده است. وقتی به اندازه کافی محبت نمی بینید و مورد توجه قرار نمی گیرید، نیاز ارضاء نشده خود را با […]

read more »
Call Now Button