نشخوار ذهنی یا گفتگوی درونی

نشخوار ذهنی یا گفتگوی درونی   انرژی بدست آمده درونی به وسیله مراقبه یا تزکیه، می تواند در بسیاری از راه های بیهوده و غیر ضروری به هدر برود. یکی از راه هایی که انرژی درونی در آن به صورت بی رویه به هدر می رود، گفتگوی درونی است. نشخوار ذهنی یا گفتگوی درونی می […]

read more »
Call Now Button