شش بعد سلامت روان

شش بعد سلامت روان شش بعد سلامت روان عبارتند از؛ ۱. خودپذیری. ۲. روابط مثبت با دیگران. ۳. خودمختاری. ۴. تسلط بر خود و محیط خود. ۵. مقصود (هدف) در زندگى. ۶. رشد شخصی. ⚛ کسانی که سطح بالایی از این شش ویژگی را دارند؛ ١. خودپذیری: از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های […]

read more »
Call Now Button