چگونه می توان گفت شخصی اختلال شخصیت دارد ؟

چگونه می توان گفت شخصی اختلال شخصیت دارد ؟ وقتی کسی برای درمان به مشاور مراجعه می کند، درمانگر باید تشخیص های احتمالی چندی قبل از تشخیص نهائی را در نظر بگیرد . فرآیند رد تشخیص های دیگر تشخصی افتراقی نام دارد . نمونه ای از تشخیص افتراقی در مورد اختلال شخصیت ضد اجتماعی به […]

read more »
Call Now Button