روانشناس برای درمان اضطراب

روانشناس برای درمان اضطراب اضطراب حالتی از نا آرامی و تشویش است، تمرکز روی احتمال شکست، خطر یا بدبختی ، که باعث پریشانی شما می شود . اضطراب از دو منبع سرچشمه میگیرد : • تنش جسمانی شامل نشانه های جنگ و گریز که از هورمون استرس ناشی می شود . • افکار متمرکز بر […]

read more »
Call Now Button