روانشناس خوب برای ازدواج

روانشناس خوب برای ازدواج ازدواج یک فرایند است ، ازدواج یک فرایند بلند مدت است تا اینکه یک موجودیت ایستا باشد . افراد در یک رابطه ی دو جانبه ی زناشویی باید با تغییرات ساختاری و کارکردی که در روابط اتفاق می افتد کنار بیایند، زیرا ازدواج تحول مداومی را در شرایط جسمی، هیجانی و […]

read more »
Call Now Button