تاثیر مواد مخدر بر خانواده

نقش اعتیاد بر نابودی خانواده چقدر است ؟ آیا انواع مواد مخدر، تاثیری یکسان بر فرد دارند ؟ بهترین روش درمان افسردگی در دوران ترک اعتیاد چیست؟ در ورای خوشی ناشی از مصرف مواد یک شادی بهنجار سالم و پایا رخ نمی دهد، بلکه یک خوشی ناشی از مصرف مواد حالت فروریزی، خماری و احساس […]

read more »
Call Now Button