تناسب در ازدواج

جنبه عمومی تناسب ها که در ابتدای امر باید مورد بررسی قرار گیرد تا بر ما آشکار گردد که آیا می توانیم به دوران آشنایی و بررسی جنبه های خصوصی ورود پیدا کنیم یا خیر عبارتند از؛ تناسب خانوادگی به طور کلی، انسان ها در بستر خانوادگی شکل می گیرند و هر خانواده بسته به […]

read more »
Call Now Button