تناسب در ازدواج

تناسب در ازدواج جنبه عمومی تناسب ها که در ابتدای امر باید مورد بررسی قرار گیرد تا بر ما آشکار گردد که آیا می توانیم به دوران آشنایی و بررسی جنبه های خصوصی ورود پیدا کنیم یا خیر عبارتند از؛ تناسب خانوادگی به طور کلی، انسان ها در بستر خانوادگی شکل می گیرند و هر […]

read more »
Call Now Button