افکار و احساس

افکار و احساس رخدادهایی منفی علت واقعی ناراحتی ما نیستند،بلکه ما به سبب طرز تفکرمان در مورد وقایع آشفته می شویم. احساس ما پیامدافکارمان درخصوص رویدادهاست.  اکثر احساس های بد ، ناشی از افکار غیر منطقی “تحریف شده” هستند. انواع افکار تحریف شده  تفکر همه یا هیچ : نگاه کردن به رویدادها و افراد صورت […]

read more »
Call Now Button