اختلال وسواس (OCD)

اختلال وسواس  (OCD) علل اختلال وسواس کارشناسان علت اصلی بروز این بیماری روانی را نمی دانند. تحقیقات نشان می دهد که ممکن است این اختلال به علت بروز مشکل در یکی از راههایی که بخشی از مغز را با بخشی دیگر مرتبط میسازد به وجود بیاید. کمبود ماده شیمیایی به نام سروتونین (serotonin) در مغز […]

read more »
Call Now Button