آیا بیماری روانی قابل درمان است ؟

آیا بیماری روانی قابل درمان است ؟ ذهنیت جامعه نسبت به بیماران روانی باید تغییر پیدا کند و مردم باید بدانند که بخش اعظم آن ها می توانند مانند مردم عادی زندگی کنند، اما متاسفانه در این نوع بیماری ها مردم به صورت غلط اظهار نظر می کنند و دلیل مزمن شدن بیماری های روانی […]

read more »
Call Now Button