آشنایی با بیماریهای روانی

آشنایی با بیماریهای روانی منشا بروز بیماری های روانی از مهم ترین عضو بدن یعنی مغز سرچشمه می گیرد و در بروز بیماری های روانی مانند بیماری های جسمی نمی توان کسی را مقصر مستقیم دانست. مغز انسان از میلیون ها سلول عصبی تشکیل شده که هرکدام از این سلول ها با سلول های دیگر […]

read more »
Call Now Button