چقدر به گذشته همسر اهمیت دهیم؟

چقدر به گذشته همسر اهمیت دهیم؟

چقدر به گذشته همسر اهمیت دهیم؟

چقدر به گذشته همسر اهمیت دهیم؟

پاسخ

20 − شش =